Skip to main content

Tip een relatie:

Sociaal ondernemen

Sociaal maatschappelijk verantwoord ondernemen begint in de basis met zorg hebben voor de leefomgeving, en ook daarnaar handelen. Een sociaal maatschappelijke bijdrage leveren in de opbouw van sociaal kapitaal, is voor Lindeloof een vanzelfsprekendheid.

Sociaal Hart

Onze slogan: wij werken vakkundig met een sociaal hart. Met als resultaat een bijdrage leveren aan duurzame gebiedsontwikkeling. Dit betekent: een duurzaam infrastructureel product maken, in samenwerking met locale bewoners, waardoor de leefomgeving meer wordt gewaardeerd door de gebruikers.

 

Sociaal ondernemen volgens Lindeloof

Bewonersparticipatie

Van participatie naar sociaal kapitaal

Vanuit ons oog voor de leefomgeving zien wij bewoners als belangrijke partner in de realisatie van het gewenste infrastructurele straatbeeld. Immers zijn zij de intensieve gebruikers van de straat in hun locale leefomgeving. Bewoners zijn steeds meer betrokken, weten hoe het eraan toe gaat in hun wijk en hebben creatieve inzichten door niet met het vak belast te zijn.

Bewoners op tijd betrekken

Het vroegtijdig betrekken van bewoners in de ontwikkeling van de wijkplannen geeft de opdrachtgever de mogelijkheid tot een kwalitatief en gedragen integrale wijkaanpak te komen. Dat een belangrijke ingrediënt vormt in meer gebruikers- en leefplezier in de locale gezonde leefomgeving. De interactie met en tussen bewoners, opdrachtgever en aannemer “bewonersparticipatie” creëert gezamenlijke zorg voor de wijk en is daarmee een eerste opstap in de opbouw van het sociaal kapitaal. Dit betekent het faciliteren in kennisopbouw en in de onderlinge sociale verbinding binnen een wijk.

Participatie plan

Afhankelijk van de beleidsuitgangspunten en –wensen bepaalt de opdrachtgever de gewenste intensiteit van de wijkparticipatie voor korte en langere termijn. Wij ondersteunen de opdrachtgever in het vaststellen van het gewenste participatie niveau, en ook in een passende weg ernaar toe! Hiertoe hebben wij een Quick Scan Bewonersparticipatie ontwikkeld. Dit hulpmiddel stelt de opdrachtgever in staat op basis van het ParticipatiePlan de juiste stappen in de gewenste besluitvorming te maken.

Deze manier van procesbegeleiding komt voort uit het burgerparticpatie-experiment De vogelbuurt, waarin een methodiek is ontwikkeld door Lindeloof in samenwerking met de universiteit van Tilburg, PSIB, TNO en landelijke Regieraad. Deze methodiek wordt thans toegepast in Almere en Tilburg.

Voorbeelden:

Concrete herinrichtingsontwerpen gemaakt en gerealiseerd: de Kulck Noord, de Brasem en Nieuwenhoorn te Hellevoetsluis.

Arbeidparticipatie

Arbeidsparticipatie

Wij zijn als bedrijf sociaal maatschappelijk betrokken en schenken bij onze projecten en in ons beleid bijzondere aandacht aan locale, sociaal maatschappelijke vraagstukken. Hierin besteden wij bijzondere aandacht in het aantrekken & begeleiden van herintreders en jonge instromers binnen het infrastructurele vakgebied.

Het biedt de instromende medewerker de mogelijkheid een vak te leren en toekomstperspectief op te bouwen. Enerzijds kan daardoor de continuïteit van het civiele vak worden geborgd. Anderzijds wordt bij succesvolle begeleiding de locale leefomgeving een duurzame impuls naar de toekomst geboden, zowel economisch als sociaal maatschappelijk. Een sterkere binding met de locale jeugd, en een positieve waardering onder locale bevolking is het positieve gevolg.

 

Herintreders inpassen en helpen integreren

Wij vinden het belangrijk om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een goede werkplek te bieden. De slagingskans vergroot vanuit helder inzicht in kwaliteiten en valkuilen van de (her)intreder en de daarbij behorende specifieke begeleiding. Zo kunnen wij ‘passend’ werk bieden dat aansluit bij het leerproces van de herintreder. Indien de plaatsing volgens wederzijdse verwachting verloopt, dragen wij zorg een goede integratie van de medewerker zodat deze zich thuisvoelt binnen onze organisatie. Hiervoor stimuleren wij bewust de onderlinge samenwerking, de betrokkenheid door leidinggevenden en ook de sociale interactie.

PSO gecertificeerd

Als organisatie zijn wij PSO Prestatieladder Socialer Ondernemen niveau 3 gecertificeerd. Wij zijn daarmee erkend voor onze prestaties in het sociaal ondernemerschap en in de begeleiding van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Wij zijn al vanaf 1998 hierin actief. De inzet van Social Return on Investment (SROI) bij civieltechnische projecten sluit naadloos bij ons aan. Hierin weten wij een goede koppeling tussen herintreders, instanties en de gemeenten te maken. Gezamenlijke inzet en betrokkenheid vanuit locale belanghebbenden maakt de slagingskans van jonge instroom tot vakmannen daadwerkelijk mogelijk.

Betrokken bewoners

Wij stimuleren de betrokkenheid van bewoners bij onze infrastructurele werken in hun eigen leefomgeving door goede communicatie en uitwisseling van ideeën. Een opstap vanuit buurtbetrokkenheid naar de opbouw van sociaal kapitaal.

Ondersteunen

Wij ondersteunen locale werkzoekenden, jongeren en /of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door het creëren van werkgelegenheid in het civiele vak. We bieden een opstap naar een eigen loopbaan en daarmee ook toekomstperspectief. Dit leidt tot een bijdrage aan de vermindering van locale overlast (minder vandalisme en werkeloosheid) en een groei van locaal betrokken bewoners.

Positief

Een mooie impuls die de locale leefkwaliteit en daarmee de gezondheid van mensen positief beïnvloedt.

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer