Skip to main content

Tip een relatie:

Doeltreffend integraal werken

Integraal projectmanagement behoort tot onze kernkwaliteit. Als brede organisatie managen wij zowel intern als extern integrale processen en werkzaamheden. Het principe 'systems engineering' ligt hieraan ten grondslag. Goede kennis- en informatie-overdracht tussen de verschillende projectfases bepalen hierin het succes. In combinatie met een optimale aansluiting bij de dagelijkse leefomgeving van de stakeholders, is een optimaal afgestemd ontwerp met minimale hinder tot een kwalitatief eindproduct het resultaat.

 

Basisingrediënten

Omgeving-, contract- en technisch management vormen de basisingrediënten in het integraal managen van een project, om tot de gewenste basisaanpak voor iedere projectfase te komen! De optimale projectbeheersing, waarbij geld, risico’s, organisatie, tijd, informatie en kwaliteit in control zijn, leidt vanzelfsprekend tot transparante communicatie met de opdrachtgever.

Klik voor meer informatie

Omgevingsmanagement

Omgevingsmanagement

Ons zorgvuldige oog voor de leefomgeving staat in de voorbereidings- en realisatiefase binnen onze wijze van integraal projectmanagement centraal. Met als doel Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie voor de leefomgeving te waarborgen. Ons BLVC-uitvoeringsplan zorgt voor vermindering van overlast en hinderbeleving bij omwonenden en gebruikers.

Omgevingsscan

We starten met onze omgevingsscan, waarop wij het gebied en de omgeving inventariseren, en wij vervolgens optimaal met ieder aspect rekening houden. De basis ingrediënten zijn te alle tijden:

1. Goede fasering van het werk, waarin iedere fase zoveel mogelijk in zijn geheel afwerken voor overlast-beperking gedurende een relatief korte periode.

2. Tijdige en goede informatiestroom leidt tot minimale hinderbeleving bij omwonenden en belanghebbenden, inclusief onze adequate omgangswijze met klachten.

Leidraad

Om tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden een optimale aansluiting met de dagelijkse leefomgeving te bereiken, zijn de 6 basisstappen in de visuele weergave onze leidraad. Met als doel het projectspecifieke BLVC uitvoeringsplan vorm te geven en uit te voeren om de overlast tot een minimum te beperken.

Technisch management

Technisch management

Wij leveren kwaliteit in ons op te leveren eindproduct. Hiervoor dragen wij zorg voor een goede vertaalslag van eisen &wensen van onze opdrachtgever, omwonenden en belanghebbenden. Tijdens de initiatiefase worden deze geinventariseerd, in de ontwerpfase volgens het Programma van Eisen getoetst en in de realisatiefase volgens het kwaliteits/keuringsplan toegepast en gemonitord.

Kwaliteitstools

Wij maken hierbij gebruik van onderliggende kwaliteitstools volgens het principe van system-engineering voor een optimale project- en procesbeheersing. Met als doel: op gestructureerde wijze aan de gestelde specifieke producteisen voldoen van ontwerp tot en met realisatiefase. Hierin werken wij met de verificatie-toets: ’het goed ontwerpen & maken’ en de validatie-toets: ‘het juiste is gemaakt’. Zie onderstaand model.

Natuurbeheer

Ook in het natuurbeheer worden steeds vaker cultuurtechnische methoden gebruikt. Waterbeheersing of grondwerken kunnen ook vanuit een ecologisch gezichtspunt worden ondernomen. Zo worden bijvoorbeeld poelen gegraven of natuurvriendelijke oevers aangelegd, waardoor voor flora & fauna meer kansen ontstaan. Lindeloof verricht deze specialistische werkzaamheden en heeft hiervoor de beschikking over vakbekwame medewerkers en specialistisch materiaal.

Objectenboom

Een integraal project van ontwerp tot en met realisatie wordt uitgesplitst in onderdelen, een objectenboom komt tot stand. Hierin worden schematisch de eisen & functies vanuit het PvE en de stakeholders gealloceerd aan de projectonderdelen. Hiermee ontstaat ruimte voor het creatieve proces van ontwerpen tot de meest optimale oplossing, en wordt de complexiteit in integrale werken optimaal beheert.

Contract management

Integrale contractvormen

Lindeloof voert haar werk uit binnen verschillende contractvormen, te weten: RAW, Design & Construct (D&C) en Engineering & Construct (E&C).

Design & Construct

D&C is een contractvorm waarbij het gehele proces van ontwerp tot en met de uitvoering in één hand is. Hedendaagse projecten worden in toenemende mate in contractvormen op de markt aanbesteed, met een combinatie van ontwerp en uitvoering in de uitvraag. Deze manier van werken vergt goede voorbereiding!

Lindeloof is met haar jarenlange opgebouwde kennis en kunde binnen haar Groep in staat een breed scala aan projecten als Design & Constructwerk uit te voeren.

Lindeloof doet het zo:

Wij voeren op efficiënte wijze grond- en grondwatersaneringen uit en maken deze gereed voor nieuw- of hergebruik. Bijvoorbeeld voor woonomgeving of industriele omgeving. De soorten saneringen die wij uitvoeren zijn met name saneringen met conventionele methoden, het ontgraven van verontreinigde grond en het oppompen en reinigen van verontreinigd water. Afhankelijk van de situatie wordt bij een bodemsanering de grond geïsoleerd, ontgraven, gescheiden en afgevoerd naar speciale verwerkingslocaties.

Meervoudig bekijken

Wij bekijken ons vak vanuit nature ‘meervoudig’: van ontwerp-, realisatie- tot in de beheerfase. Het voordeel is dat we de projecten met deze kwaliteit beschouwen vanuit uitvoerend perspectief naar de voorbereiding, en ook omgekeerd. Dit versterkt de haalbaarheid van passende infrastructurele oplossingen en de effectiviteit in het projectmanagement neemt toe.

 

Kwalitatief ondernemerschap

Goed projectmanagement- en beheersing vormen de basis van kwalitatief opdrachtnemerschap. Wij zijn vanuit onze integrale technische kwaliteit en onze proceskwaliteit in staat optimaal tot een gestructureerde basisaanpak te komen, waarin de wensen en eisen van de opdrachtgever en belanghebbenden tot een kwalitatief eindproduct leidt dat in evenwicht is met de verwachting en de daadwerklijke uitgaven.

Heldere rolverdeling

Open communicatie met de opdrachtgever en heldere rolverdeling in de samenwerking is essentieel voor het optimaal ontzorgen van de opdrachtgever. Voor heldere verwachtingen zijn tools nodig, ook om tussentijds effectieve afstemming te bereiken, te weten: de vraagspecificatie, de aanbodspecificatie, op- en aflever dossier, verificatie- en validatie dossier, integrale planning, risico-dossier en vaste overlegmomenten.

 

Goed samenspel

Optimale projectbeheersing is randvoorwaardelijk, waarbij tijd, geld, risico's, kwaliteit, organisatie en informatie in control zijn. Een goed samenspel met de opdachtgever en het monitoren hiervan zien wij als vanzelfsprekend!

"Sinds 1974 een ruime ervaring in ambachtelijk werk en complexe infrastructurele werken"

Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer
Ongeldige invoer